Підручники для школи
 

Методична скарбничка

 

Головні пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу:

 
 • Забезпечення повноцінного фізичного і психічного здоров’я дошкільників;
   
 • Створення сприятливих умов  для особистісного становлення кожної дитини, розвитку фізично -загартованої, пізнавально - активної, соціально адаптованої,  духовно багатої особисті .
 
   
     

 

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти

Переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством:

Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році

Інформація про надання грифів рукописам навчальної літератури 
Інформація про припинення чинності грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для окремих видань з дошкільної освіти;
Розвивати духовний потенціал особистості дошкільника
Розмаїття навчальних видань для освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку

 

                                                                До уваги педпрацівників:

                           відбулися зміни в документах про атестацію педагогічних працівників
                                                                    ( вересень 2013 р.)             

        Наказ МОН "Про затвердження Змін до
                 Типового положення про атестацію

                         педагогічних працівників".

Докладніше: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/


           Лист МОН "Про застосування Типового положення про
                          атестацію педагогічних працівників".

Докладніше: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37026/


       Типове положення про атестацію педагогічних працівників
                     (із змінами).

Докладніше: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/

 

 

 

Програма "Впевнений старт"

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-УІ «Про внесення змін до  законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв’язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, з різним режимом роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічного патронату, тощо.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності - провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами:

•           «Фізичний розвиток»,

•         «Пізнавальний розвиток»,

•         «Мовленнєвий розвиток»,

•           «Художньо-естетичний розвиток»,

•           «Ігрова діяльність».

У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

Розділ «Фізичний розвиток» орієнтує на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї для охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, розв’язання комплексу виховних завдань.

У розділі «Пізнавальний розвиток» подано обсяг завдань, необхідних для розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та операцій мислення, розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому, стимуляції самостійної пізнавальної активності як запоруки успішного подальшого навчання. Програмові завдання охоплюють загально-пізнавальний та логіко-математичний аспекти. Вони згруповані за напрямками: «У світі природи», «У світі предметів», «У світі людей», «У світі чисел і цифр», «У світі форм і величин», «У світі простору і часу».

Розділ «Мовленнєвий розвиток» ґрунтується на комплексному вирішенні завдань формування звукової культури, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення дітей, комунікативних умінь через розвиток у них зв’язного мовлення (діалогічного і монологічного). В ньому окреслено й орієнтовний обсяг завдань з пропедевтики навчання елементів писемного мовлення у підрозділах «Навчання елементів грамоти», «Підготовка до письма».

У розділі «Художньо-естетичний розвиток» розкрито основні напрямки розвивального впливу дорослих, визначальні для розвитку природних задатків і здібностей дітей до різних видів художньої діяльності (образотворчої, музичної, театралізованої), естетичного ставлення до дійсності, формування художніх умінь і навичок, сприяння самовираженню у художній творчості. Зміст розділу згруповано в такі підрозділи: «Образотворча діяльність», «Музична діяльність», «Театралізована діяльність». У кожному з них подано освітні завдання, орієнтовні теми з малювання, ліплення, аплікації, конструювання та переліки мистецьких творів, репертуарів.

Розділ «Ігрова діяльність» робить акцент на грі як найбільш відповідній дошкільному дитинству формі організації життєдіяльності, ефективному методі і засобі реалізації освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Освітні завдання подано з урахуванням специфіки впливу на старших дошкільників різних видів ігор (творчих, з правилами). Пріоритетне місце відведено сюжетно-рольовій грі з огляду на її особливе значення, потенційні можливості для особистісного зростання старшого дошкільника.

 

У Програмі «Впевнений старт» сім’ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетентністю. Оскільки сім’я обирає доступну для себе форму здобуття дітьми дошкільної освіти, вона має право розраховувати на кваліфіковану допомогу держави у реалізації конституційних прав і гарантій щодо рівних умов отримання дітьми якісної, доступної освіти вже у передшкільний період життя.

 

ЗАГАЛЬНІ ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ
 

Розвивальні: збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду; створювати сприятливі умови для підвищення її самостійності, довільності поведінки; вправляти в подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні; підтримувати намагання дитини адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності, в повсякденному житті - власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; вдосконалювати вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров’я, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.

Виховні: виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування її інтересів, намірів, планів; надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності; виховувати культуру поведінки; залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції; виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладанні самолюбність, спостережливість, відповідальність).

Навчальні: збагачувати, розширювати, систематизувати уявлення, знання, дитини про довкілля та власне "Я” (фізичне, психічне та соціальне) та вправляти у їх застосуванні. Формувати навчальні уміння - організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам’ятовувати бачити проблему, розмірковувати з приводу неї, розв’язувати її, осмислювати матеріал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обґрунтування, доведення налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок вироблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показників зробленого та внесених досягнення зусиль); вправляти у прояві творчого ставлення до виконання практичних та розумових завдань.

 

ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

[ Викачати ]

 

 

 

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти


Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова
освітні лінії:

 •   "Особистість дитини”
 •   "Дитина в соціумі”
 •  "Дитина в природному довкіллі”
 •  "Дитина в світі культури"
 •   "Гра дитини”
 •   "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
 •  "Мовлення дитини”

Варіативна складова

 • "Комп'ютерна грамота”
 •  "Іноземна мова”
 • "Хореографія”
 • "Шахи”

Засади нового Базового компонента

 •  Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
 • Збереження дитячої субкультури;
 •  Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 •  Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Засади нового Базового компонента:

 •  Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
 • Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Засади нового Базового компонента:

 • Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

 • Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;
 • Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:

 • Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :

 • Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:

 • Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:

 • Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

 • Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;
 • Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

 • Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

 

 

 

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина"

     Оновлений варіант програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України від 08.12.2010 року).
     Доопрацювання Програми здійснювалося з метою врахування положень останніх нормативних документів, які стосуються модернізації та оновлення змісту дошкільної освіти, врахування позитивного досвіду та сучасних прогресивних ідей, а також з метою забезпечення якості сучасної дошкільної освіти на належному рівні, створення сприятливих умов для становлення особистості дитини, її самореалізації та самозбереження, формування компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самої себе, розуміння прав та обов'язків, екологічної та валеологічної освіченності, творчості.
         У Програмі додано нові розділи:

«Подорожуємо у світ англійської мови »;

«Діти з особливими освітніми потребами»;

«Місточок до школи».

         Основні принципи, що визначили зміст Програми:

 • Принцип гуманізації педагогічного процесу;
 • Принцип індивідуального підходу;
 • Принцип інтеграції, системності;
 • Принцип орієнтації на основні сфери дійсності;
 • Принцип використання здобутків педагогічної науки;
 • Принцип врахування традицій країни, національних особливостей культури;
 • Принцип забезпечення зв’язку з традиціями народної та світової педагогіки, фольклором, різними       видами національного та світового мистецтва, літератури, культури;
 • Принцип забезпечення умов для формування творчої особистості.

         Структура Програми.

Починається Програма з «Пояснювальної записки» та увідних розділів: «Зростає особистість», у якому подано загальну характеристику дошкільного віку та «Сім’я і дитячий садок», де йдеться про єдність сімейного та громадського виховання.

Програмовий зміст освітньо – виховної роботи з дітьми представлено за роками життя дитини дошкільного віку: «Діти раннього віку», «Наші малята», «Дослідники, чомусики», «Наші старші діти».

         Зміст освітньо – виховної діяльності:

 • «Зростаємо дужими»,
 • «Мова рідна, слово рідне»,
 • «Художня література»,
 • «Дитина у довкіллі»,
 • «Граючись, зростаємо»,
 • «Віконечко природи»,
 • «Математична скарбничка»,
 • «Чарівні фарби і талановиті пальчики»,
 • «Привчаємось працювати»,
 • «Діти, які потребують особливої уваги вихователів і батьків»,
 • «Діти з особливими освітніми потребами»,
 • «Прилучаємось до музичної скарбниці»,
 • «Місточок до школи».

         У Програмі вміщено актуальний розділ «Розвивальне предметне середовище дошкільного закладу», який розкриває концептуальні засади організації розвивально – предметного середовища, а саме: основні вимоги, принципи та умови облаштування.

 

Методичні рекомендації та поради щодо запобігання дитячому травматизму
Нормативно-правова база
Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення ''Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності''
Види дитячого травматизму
Нагадайте дітям про електробезпеку!
Пам'ятка для батьків
Безпека дорожнього руху
Безпека на воді і на льоду
Безпека під час екскурсій і туристичних походів
Безпека в побуті
Правила поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій, стихійних лих та нещасних випадків

Правила надання першої (долікарської) допомоги

Нормативно-правова база з безпеки життєдіяльності дітей

Закон України "Про охорону праці"

 

Закон України "Про пожежну безпеку"

 

 

 

Закон України "Про дорожній рух"